APF ber LO-kongressen kreve at produksjonsstøtten til nyhets- og aktualitetsmedier blir styrket, samt at statstøtten til Institutt for Journalistikk blir opprettholdt. 

Forbundsstyret i APF har sendt inn to forslag til LO-kongressen, som åpner 3. mai neste år:  

Styrk produksjonstilskuddet

Produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier er svært viktig for å opprettholde avismangfoldet og sikre demokratiet. LO mener derfor at støtten må styrkes for å hjelpe mediebedrifter med marginale vilkår å overleve.

Støtteordningene er avgjørende for mangfoldet i dagens avistilbud, og den er med på å medvirke til at mediebedriftene har ressurser til å publisere sitt innhold på nye plattformer i takt med folks endrede brukervaner.

Folks endrede prioritering til nettmedier har en multippel negativ effekt for avisene. For det første reduseres abonnements- og løssalgsinntektene. For det andre rammes også annonseinntektene. Nettannonsene bidrar bare med en brøkdel av annonseinntektene i de fleste avishus.

Færre lesere gir mindre betalingsvilje for annonseplassen. For det tredje sliter mediebransjen med å få brukerne til å betale for redaksjonelt innhold på nett. Samtidig fordyrer fallende produksjonen og distribusjonen av avisene. Dette arter seg som et kappløp med tida, mens en jobber med løsninger for å få finansiert den tradisjonelle kvalitetsjournalistikken. Det er viktig å sørge for oppholdelsesdrift i denne omstillingsfasen slik at ikke tradisjonsrike og seriøse mediebedrifter bukker under.

Det er godt underbygget at produksjonsstøtten er av sentral betydning for mangfold og kvalitet i mediene. Dette igjen er viktig for det demokratiske ordskiftet og for god nyhets- og kulturformidling.

LO vil arbeide for at produksjonstøtten økes de nærmeste årene, og fortsatt fritak for merverdiavgift for avisene og NRK. 

Statstøtten til Institutt for Journalistikk må opprettholdes

LO mener at statsstøtten til journalistenes etter- og videreutdanningstilbud må opprettholdes og økes. Det er behov for støtte til kompetanseheving i mediebransjen, særlig for journalister i små og mellomstore enheter.

LO er imot å legge ned hele støtteordningen til mediebransjens eget etterutdanningsinstitutt Institutt for Journalistikk (IJ), og vil henlede oppmerksomheten mot Kulturdepartementet som også understreker at det er viktig for regjeringen å bidra til en vellykket omstilling i avisbransjen.

Store deler av kursvirksomheten ved IJ er allerede finansiert av journalistene og mediebedriftene selv. Statsstøtten brukes primært til å delfinansiere kurstilbud for mindre og ikke så ressurssterke redaksjoner, samt frilansere, og det er særlig medarbeiderne i distrikts- og lokalavisene som deltar på kursene. Statsstøtten er med på å bidra til et mediemangfold og til å sikre at ressursfattige medier fra små og store steder i hele landet får ta del i en helt nødvendig kompetanseheving for å ivareta pressens samfunnsoppdrag.

Regjeringens eget mediestøtteutvalg foreslo for bare et år siden å øke støtten til Institutt for Journalistikk. I statsbudsjettet for 2013 ble støtten derimot redusert.

En videre nedtrapping av statsstøtten vil kunne få svært alvorlige konsekvenser for utviklingen av instituttet som er det viktigste kompetansetilbudet til norske journalister og redaktører. LO vil derfor arbeide for at støtten skal økes.