1. Innledning

Arbeiderbevegelsens Presseforbund (APF) har lagt bak seg nok en landsmøteperiode.
 
De viktigste sakene forbundsstyret har engasjert seg i i perioden har vært VEI-utredningen i A-pressen, eierskap i pressen, ny arbeidslivslov, debatten om LOs eierskap og LOs mediestrategi og videreutviklingen av medlemmenes forsikringsordninger gjennom LO Favør systemet.
 
APFs medlemmer kommer fortsatt først og fremst fra A-pressens redaksjoner, men fagbladene med LO Media som den største rekrutterer også flere medlemmer til APF.
 
Pressen opplevde en ny journaliststreik i 2004. Som ved streiken i 2002 hadde vi medlemmer som var aktive på begge sider av frontlinjene. Vi unngikk likevel å trekke konflikten inn i APF i samme grad denne gangen som to år tidligere. Dette mye på grunn av de erfaringer som ble høstet under og etter streiken i 2002.
Ved oppgjøret i 2006 unngikk partene i A-pressen reprise av konfliktene fra de to foregående oppgjør. Pensjon har vært hovedtema i de to oppgjørene våre medlemmer har vært berørt av i den tilbakelagte landsmøteperioden. Pensjonsspørsmål har naturlig nok vært et av hovedtemaene også i A-pressen.
 
Det har også vært arbeidet med forbundets økonomi. Den bedret seg gjennom den avtalen som ble inngått med LO på tampen av forrige periode. Også LO Favør har det vært arbeidet med i perioden som har gått.
 
Forbundskasserer gjennom en årrekke, Tore Sjølie, er i perioden utnevnt til forbundets første æresmedlem. Utnevnelsen ble foretatt på hans 60 årsdag, 8. mars 2005.
 

2. Forbundets ledelse

Landsmøtet den 25. – 26. oktober 2003 gjorde følgende valg:
 

2.1 Forbundsstyret

 • Leder: Eva Christine Grønseth, Romerikes Blad
 • Nestleder: Kolbjørn Thorsen, TA/Konserntillitsvalg
 • Kasserer: Tore Sjølie, NJ
 • Sekretær: Sæmund Moshagen, Oppland Arbeiderblad
 • Styremedlem: Ove Nikolaisen, Hardanger Folkeblad (daglig leder)

Vararepresentanter i rekkefølge:
1. Svenn A. Nielsen, Nordlys
2. Heidi Steen, Aktuell (LO Stat)
3. Rolf Norberg, Glåmdalen (redaktør)

Ove Nikolaisen har i perioden sluttet i Hardanger Folkeblad, og gått over til annen virksomhet utenfor A-pressen. Han har opprettholdt sitt medlemskap i APF, og forbundsstyret (FS) har  på den bakgrunn vurdert det slik at han skulle bli sittende i forbundsstyret ut perioden har var valgt for. FS foreslår en vedtektsendring til behandling på landsmøtet, som klart slår fast hvordan lignende situasjoner skal håndteres i framtida (se egen sak).
 

2.2 Landsstyret

1. Eva Grønseth, Romerikes Blad
2. Kolbjørn Thorsen, TA/Konserntillitsvalgt
3. Tore Sjølie, NJ
4. Sæmund Moshagen, Oppland Arbeiderblad
5. Ove Nikolaisen, Hardanger Folkeblad (daglig leder)
6. Svenn A. Nielsen, Nordlys
7. Heidi Steen, Aktuell (LO-stat)
8. Rolf Norberg, Glåmdalen (redaktør)
 
Vararepresentanter i rekkefølge:
Ragnhild Gustad, Nordlys
Terje Andresen, Sarpsborg Arbeiderblad
Toril Alfsvåg, Rana Blad.
Steinar Aasen, Romerikes Blad.
Anne Grenersen, Avisa Nordland
Trond Antonsen, Finnmarken
Nicolaas Kippenbroeck, LO Media
Kjell Ove Holsbøvåg, Aura Avis.
 

 Kontrollkomite

Mona Larsen og Hanne S. Nielsen
 

 LOs representantskap

Eva Grønseth
 
1. vara: Kolbjørn Thorsen
2. vara: Tore Sjølie
 

Representant til LO-kongressen

Eva Grønseth
Vara: Kolbjørn Thorsen
 

3. Forbundets representasjon

APF har i perioden vært representert i følgende råd, styrer og utvalg:
 
 • Styret i LO Service (opphørte i 2004): Eva Grønseth
 • Representant til fellesutvalget for kollektiv hjem: Tore Sjølie
 • Revisjonsutvalget LO Service: Tore Sjølie
 • LOs sekretariat: Eva Grønseth har møtt som observatør med tale- og forslagsrett.
 • LOs representantskap: Eva Grønseth har møtt.
 • Forbundsledelsen har også vært representert under landskonferanser for tillitsvalgte i A-pressen.
 • Kolbjørn Thorsen representerte forbundet under LO-kongressen 2005.
 • Tore Sjølie representerte forbundet på LOs hovedkassererkonferanse.
 • Styret for Arbeiderbevegelsens folkehøgskole, Ringsaker: Eva Grønseth

 

4. Kursvirksomhet

Det er i perioden avholdt ett landsstyrekurs i samarbeid med AOF Norge, på Sørmarka i desember 2005. Målet med kurset var å få bedre kjennskap til hva medlemskap i APF og LO betyr, og å lage konkrete planer for hvordan medlemmene i APF skal få den samme kjennskapen. Dette tok opp i seg APFs virksomhet, den politiske betydningen av APF medlemskap, forsikringer og andre medlemsfordeler, situasjonen i A-pressen og AOFs opplæringstilbud.
 
En del av landsmøtet 2006 vil på tilsvarende vis bli avholdt som kurs for landsmøtedeltakerne.
 
Kolbjørn Thorsen har deltatt på Geneve-skolen. Tore Sjølie har deltatt på Yorkshire-skolen.
 

5. Forbundets administrasjon

Forbundet har postboksadresse 8732 Youngstorget, 0028 Oslo. Forbundet har egen hjemmeside på internett, der adressen er www.a-p-f.no.
 
Administrasjonen består av kasserer og timeleid kontorhjelp som bistår kasserer med innkreving av kontingent og vedlikehold av medlemsregisteret. Regnskapene føres av AOF i Norge og revideres av både LOs revisjonskontor og Ernst & Young.
 

6. Medlemsutviklingen

 
Avdeling
1991
1995
1999
2001
2003
2005
Akershus Amtstidende
10
12
12
12
9
8
ANB
24
20
24
12
22
22
A-Pressen ASA
 
 
 
9
5
8
A-Pressen Lokale Medier
 
 
 
5
5
6
Arbeidets Rett
8
7
7
6
6
8
Aura Avis
6
5
5
7
6
6
Aust-Agder Blad
5
4
4
4
4
4
Avisa Nordland
26
27
26
26
31
29
BergensAvisen
30
42
49
42
34
34
Dagsavisen
46
60
68
56
40
38
Demokraten
18
13
15
9
7
7
Finnmark Dagblad
19
19
18
13
13
10
Finnmarken
15
16
14
12
13
13
Firdaposten
10
8
10
8
8
8
Fremover
20
19
17
15
12
11
Glåmdalen
35
28
25
25
25
28
Halden Arbeiderblad
17
17
22
22
23
24
Hamar Arbeiderblad
46
46
50
51
53
50
Hardanger Folkeblad
6
6
8
6
8
4
Helgeland Arbeiderblad
15
17
19
17
18
18
Landsorganisasjonen
7
2
2
3
3
1
LO-Media
 
9
12
16
18
18
Malvikbladet
 
 
 
 
4
1
Media Nor
 
 
 
 
 
3
Moss Dagblad
9
11
14
6
4
4
NamdalsAvisa
18
21
24
24
23
20
Nordlys
45
47
51
44
46
40
Opdalingen
5
4
3
4
4
3
Oppland Arbeiderblad
40
37
41
38
41
39
Rana Blad
16
18
19
17
19
20
Rjukan Arbeiderblad
5
4
2
8
6
5
Rogalands Avis
30
19
8
3
3
3
Romerikes Blad
52
58
56
55
46
45
Sarpsborg Arbeiderblad
25
27
34
2
24
22
Stiftelsen Aktuell
 
3
8
11
12
12
Stjørdalens Blad
11
11
11
8
7
7
TelemarksAvisa
38
39
36
37
35
33
Tidens Krav
19
18
16
17
16
12
Diverse utenfor Oslo
20
17
26
34
52
52
Diverse Oslo
59
56
53
68
69
63
Studenter
 
 
 
 
1
8
Elever
 
 
 
 
 
3
Pensjonister
 
 
 
 
53
54
Pensjonister over 75 år
 
 
 
 
50
52
Totalt
917
969
966
907
877
857
 

Kjønnsfordeling

 
 
Kvinner
Menn
Totalt
1997
249
751
1000
2001
234
715
949
2003
215
662
877
2004
218
648
866
2005
211
646
857
15.9.2006
221
646
867
 
Av landsstyrets åtte medlemmer og åtte vararepresentanter er fem kvinner og 11 menn.
 
Forbundet krever inn kontingent for pensjonister fram til fylte 75 år. 52 av våre pensjonister er over 75 år, 54 under. 13 av pensjonistene er kvinner
Ut over året har antall medlemmer gått mer ned, slik at totaltallet per 31.12.05 er 857. Utover i 2006 har medlemstallet økt litt igjen slik at vi 15.september var oppe i 867.
 

7. Forbundets økonomi

Inntekter:

APFs økonomi er ikke sterk. På grunn av at de fleste medlemmene er med i NJ og betaler kontingent der, er det ikke rom for å øke kontingenten utover prisstigningen.
I perioden har vi fått støtte fra LO. Dessuten har vi solgt resten av aksjene i A-pressen etter tvangsinnløsningen.
 
Tidligere har man ved å være APF-medlem har kunnet beholde en god forsikringsordning og likevel komme billigere ut av det ved å betale kollektiv hjem og APF- kontingent, enn å tegne en annen forsikringsordning.
APF-medlemmene betaler i 2005 kr. 1368 inkludert Kollektiv Hjem. Kontingenten kreves inn på forskudd.
 

Utgifter:

APF driver meget billig. Kasserer tar seg av administrasjon og kontingentinnkreving på fritid med noe leid hjelp, regnskapene føres av AOF på gunstige vilkår. Revisjon utføres av både LOs revisjonskontor og Ernst og Young.
 
Som man vil se utgjør LO-kontingentene en vesentlig andel av APFs totale budsjett. Denne er avhengig av antall medlemmer, og beregnes som fastbeløp etter LOs ordinære regler.
 
I 2005 krevde APF inn sin landsmøtevedtatte kontinent på kr. 624 per år, mens LO-kontingenten utgjorde kroner 490,49 per år.
 
APF avholder svært få landsstyremøter, i underkant av vedtektenes bestemmelser.
 
Forbundsstyret begrenser også møtevirksomheten til det aller nødvendigste.
 
Forbundet betaler svært lave honorarer og møtegodtgjørelse til forbundsstyrets medlemmer, som alle er i full jobb og tar vervet på fritida.
 
Økonomien setter klare begrensninger i forbundsstyrets arbeidsmuligheter. Det har ikke vært økonomi til å kjøpe tillitsvalgte fri til arbeid for APF. Alt går på fritid, eller på velvillige arbeidsgiveres tid.
 
En viss aktivitet er nødvendig for å opprettholde forbundet. Det må også drives aktiv medlemsverving og nye inntektskilder må finnes.
 

Eiendeler:

APF eide 1375 aksjer i A-pressen, men disse ble tvangsinnløst.
 
Det eneste APF har igjen av bunden kapital er et ansvarlig lån i Sparebank1 på 18750 kroner.
 
APF eier en stasjonær PC, en bærbar PC og to skrivere. Utstyret disponeres av henholdsvis kasserer og leder.
 

8. LO Favør – Kollektiv hjem

APF var et av de første forbundene som gikk med i LO-familiens ordninger med Kollektiv Hjemforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmer. De få som reserverte seg i 1972 er ikke lenger med i forbundet. Andre forbund har sluttet seg til en rekke andre kollektive ordninger, med tvunget medlemskap. APF mente det ikke var ønskelig med flere obligatoriske ordninger, men har tegnet avtale om flere ordninger på individuelt nivå. Dette gir medlemmene tilgang til ordninger som både er billigere og bedre enn de man vanligvis finner som individuelle ordninger.
 
Ved siden av forsikringsordningene innebærer samarbeidet om LO Favør tilbud på banktjenester, rabatter på kjøp av varer hos en rekke leverandører og utstedelse av medlemskort. Dette kortet som utstedes til alle medlemmer, er medlemskort, bevis på at man har Kollektiv Hjemforsikring og kort som kan utløse rabatter på inngåtte avtaler. Kortet kan også utvides til å bli et kredittkort.
 
LOFavør-samarbeidet er under stadig utvikling. I løpet av høsten 2006 vil Kollektiv Hjem bli vesentlig forbedret. Endringen vil ventelig trå i kraft fra 2007.
 

9. Bedriftsdemokrati

APF er ikke part i bedriftsdemokratispørsmål, men registrerer de forhold NJ og LO engasjerer seg i i bedrifter der APF har sine medlemmer.
 

10. Forholdet til LO

Forbundet har i landsmøteperioden hatt et godt forhold til Landsorganisasjonen i Norge og LOs ledelse. Det har også vært et godt forhold til de av LOs forbund som det har vært naturlig å ha kontakt med.
 
Forbundsleder har møtt på en rekke av LOs sekretariatsmøter for å holde kontakten. Forbundet har også vært representert på LO-kongressen og på representantskapsmøter.
 
I løpet av perioden har APF arbeidet med flere konkrete saker med LO-ledelsen i forhold til problemstillinger knyttet til A-pressenog arbeidsliv. Dette gjelder blant annet eierskapsloven, ny offentlighetslov, EU’s tjenestemannsdirektiv og ikke minst forslaget om ny sykelønnsordning.
 
I tillegg har APF vært representert i styret til Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole på Ringsaker (AFR) siden 2004. Skolen var lenge nedleggingstruet, men fikk en ny sjanse av sekretariatet sommeren 2004. Hver stein ble snudd for å berge skolen, og i dag opplever skolen en massiv søkning til fagene. Elever, ansatte, styre og eiere har fått igjen troen på at skolen har livets rett, og hyggelige tall i regnskapet underbygger også dette.
 

11. Samfunnsmessig engasjement

Forbundet har i landsmøteperioden engasjert seg i debatten omkring offentlige utredninger som kan påvirke medlemmenes arbeidssituasjon:
 • EU’s tjenestedirektiv
 • Ny offentlighetslov
 • Eierskapsloven
 • Hjemfallsretten
 • IA/sykelønnsordningen
 • Pensjon
 
APFs forbundsstyre
 
Eva Christine Grønseth
forbundsleder
 
Tore Sjølie          Kolbjørn Thorsen          Sæmund Moshagen          Ove Nikolaisen