Landsmøteprotokoll
Arbeiderbevegelsens Presseforbund
Sørmarka 4. – 5. november 2006

 

Sak 1. Åpning

Forbundsleder Eva Grønseth åpnet landsmøtet og ønsket delegater og gjester velkommen.

 

Sak 2. Konstituering

Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader. For å tilpasse landsmøtet til landsmøtekurset ble det åpnet for å behandle landsmøtesaker i den rekkefølge som faller seg naturlig underveis.

Forbundskasserer Tore Sjølie foretok opprop. Det var 38 personer til stede, inkludert gjester, ved møtets begynnelse.

Til landsmøtedirigenter ble enstemmig valgt Trond Henriksen, Romerikes Blad, og Toril Alfsvåg, Rana Blad.

Til landsmøtesekretærer ble enstemmig valgt Sæmund Moshagen, forbundsstyrets sekretær, og Kolbjørn Thorsen, forbundsstyrets nestleder.

 

Sak 3. Hilsen fra gjester

LO-leder og medlem av konsernstyret i A-pressen, Gerd Liv Valla, hilste landsmøtet.

 

Sak 4. Beretning 2003 – 2005

Forbundsleder Eva Grønseth gikk igjennom hovedpunktene i beretningen avsnitt for avsnitt, og det ble åpnet for spørsmål.

Vedtak:
Beretningen ble enstemmig godkjent.

 

Sak 5. Regnskap for landsmøteperioden

Forbundskasserer Tore Sjølie gikk gjennom regnskapene for 2003, 2004 og 2005, og det ble åpnet for spørsmål.

Vedtak:
Regnskapene ble enstemmig godkjent.

 

Sak 12. Valg

Valgkomiteens leder, Kjell Werner, la fram valgkomiteens innstilling. Forbundsstyremedlem Ove Nikolaisen og forbundsstyrets sekretær Sæmund Moshagen går ut av styret.

Forbundsstyret:

Leder: Eva Christine Grønseth, Romerikes Blad
Nestleder: Toril Alfsvåg, Rana Blad
Kasserer: Tore Sjølie, NJ
Sekretær: Kolbjørn Thorsen, TA/konserntillitsvalgt
Styremedlem: Heidi Steen, I skolen/Fagbladet

Vararepresentanter i rekkefølge:

 1. Kari Karstensen, Finnmarken (redaktør)
 2. Marianne Østby, Arbeidets Rett
 3. Rolf Nordberg, Glåmdalen (redaktør)

Landsstyret:

 1. Eva Christine Grønseth, Romerikes Blad
 2. Toril Alfsvåg, Rana Blad
 3. Tore Sjølie, NJ
 4. Kolbjørn Thorsen, TA/Konserntillitsvalgt
 5. Heidi Steen, I skolen/Fagbladet
 6. Kari Karstensen, Finnmarken (redaktør)
 7. Marianne Østby, Arbeidets Rett
 8. Rolf Norberg, Glåmdalen (redaktør)

Vararepresentanter i rekkefølge:

 1. Ragnhild Gustad, Nordlys
 2. Terje Andresen, Sarpsborg Arbeiderblad
 3. Tom Holland, Telemarksavisa
 4. Anne Grenersen, Avisa Nordland
 5. Nicolaas Kippenbroeck, LO Media
 6. Kjell Ove Holsbøvåg, Aura Avis
 7. Asbjørn Risbakken, Oppland Arbeiderblad
 8. Kjell Werner, Avisenes Nyhetsbyrå

Kontrollkomité: Mona Larsen, Dagsavisen, og Hanne S. Nielsen (LO Media)

LOs representantskap: Eva Christine Grønseth. 1. vara: Toril Alfsvåg. 2. vara: Tore Sjølie.

Representant til LO-kongressen: Eva Christine Grønseth. Vara: Toril Alfsvåg.

Valgkomité: Kjell Werner (leder), Asbjørn Risbakken og Kirsti Nielsen

Det var ingen bemerkninger eller spørsmål til forslaget.

Vedtak:
Valgkomiteens forslag ble enstemmig valgt.

 

Sak 6. Kontrollkomiteens beretning

Hanne S. Nilsen orienterte om kontrollkomiteens beretning. Det var ingen spørsmål eller kommentarer.

Vedtak:
Beretningen ble enstemmig tatt til orientering.

 

Sak 9. Fastsettelse av forbundets kontingent

Innstilling fra kontrollkomiteen om å øke kontingenten med 2,5 prosent per år – avrundet til nærmeste hele beløp som er delelig på 12 – i kommende periode.

Vedtak:
Kontrollkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 7. Fastlegging av honorar for forbundsstyret

Kontrollkomiteen foreslo å øke honoraret til FS med 500 kr per styreverv per år: Dette vil gi følgende honorarer for kommende landsmøteperiode:

 • Leder: 7500 kroner
 • Kasserer: 5500 kroner
 • Sekretær: 4000 kroner
 • Styremedlem: 2000 kroner

Vedtak:
Kontrollkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 8. Innkomne forslag

Forbundsstyret fremmet forslag til endring av ordlyden i vedtektenes § 4. Hensikten er å klargjøre hva som skjer når medlemmer av FS og LS går ut av den jobben de hadde da de ble valgt. FS foreslår også at tittelen på § 4 endres.

Vedtak:
Følgende tekst tas inn som et tillegg til vedtektenes § 4: «Styremedlemmer som skifter arbeidsplass i løpet av perioden kan fortsette som tillitsvalgt ut perioden forutsatt at de fortsetter som medlemmer i forbundet». Enstemmig vedtatt.

 

Sak 10. Landsmøtekurs

Tema: Hvordan skal A-pressen takle fremtidas mediebehov?

Forbundsleder Eva Grønseth utdypet spørsmålsstillingen: – Hva skal A-pressen drive med videre? Hva skal det satses på og hva skal utvikles i framtida? Konsernet har gjennomført VEI-prosjektet. Nå vil vi bruke seminaret til å se framover.

Innledninger:

 • Erik Nord, Telenor og leder av A-pressens konsernstyre: «A-pressen fra papiraviser til multimediehus»
 • Alf Hildrum, konsernsjef i A-pressen: «Redaksjonelle utfordringer og omstillinger»
 • Øyvind T. Hansen, LO/varamedlem i konsernstyret: «Hvordan skal A-pressen takle framtidas mediebehov?»

Deltakere og gjester ble delt i seks grupper: Arbeidet i gruppene pågikk fra kl. 14.30 til 16.00 lørdag. Presentasjon av arbeidet ble lagt til søndag morgen.

Etter at gruppene søndag hadde lagt fram sitt arbeid, ble ordet gitt til konserndirektør John Kvadsheim, A-pressen Lokale Medier AS, og konsernsjef Alf Hildrum, A-pressen, som reflekterte over gruppearbeidene og utviklingen framover. Det ble åpnet for spørsmålsrunde, der flere seminardeltakere meldte seg på. Deretter ble landsmøteseminaret avsluttet.

 

11. Redaksjonskomiteens innstilling

Det forelå ingen innstillinger til behandling.

 

13. Avslutning

Forbundsleder Eva Grønseth takket for fornyet tillit. Hun takket samtidig dem som nå trer ut av forbundsstyret for innsatsen som er lagt ned. Landsmøtedirigenter og – referenter ble takket for innsatsen i forbindelse med avviklingen av landsmøtet.

Det ble opplyst at neste landsmøte er fastsatt til 9. mars 2009, og at APF da er 100 år.

 

Landsmøtet hevet.

 

Sæmund Moshagen                    Kolbjørn Thorsen
Ref.                                                   Ref.