Protokoll fra landsmøtet
Sørmarka 25. – 26. oktober 2003

 

Sak 1. Åpning

Leder Lars Løkkebø åpnet møtet og ønsket delegater og gjester velkommen.

 

Sak 2. Konstituering

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Sakslista ble godkjent uten merknader.

Forslag til forretningsorden ble godkjent med tilleggspunkt 7: «Forslag som ønskes behandlet må fremmes skriftlig.»

Til dirigenter ble valgt:

 • Einar Fjellvik og Eva Christine Grønseth

Til sekretærer ble valgt:

 • Sæmund Moshagen og Hanne S. Nielsen

Redaksjonskomite:

 • Nicolaas A. Kippenbroeck, landsstyret, Arnt E. Pedersen, Nordlandsavisa, Sissel Visted, Dagsavisen, Liv Kolstø, Romerikes Blad, Merete Ekanger, Nordlys.

Ved navneopprop var det 31 delegater til stede ved åpningen. Landsstyret møtte med 9, og  det var 6 gjester til stede.

Tore Sjølie foreslo at de delegater som var registrert ved navneopprop godkjennes som delegater. Fullstendig delegatliste ligger vedlagt protokollen.

Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt.

 

Sak 3. Hilsen fra gjester

Ellen Stensrud, LO, hilste fra gjestene.

 

Sak 4. Beretningen for perioden 2000 til 2003

Forbundsleder Lars Løkkebø gikk gjennom hovedpunktene i beretningen.

Dirigenten åpnet for debatt og følgende talere tegnet seg:

 • Kolbjørn Thorsen

Deretter gikk dirigenten gjennom beretningen avsnitt for avsnitt.

Vedtak:
Beretningen godkjent i sin helhet. Forbundsleder og kasserer fikk fullmakt til å endre ordlyden i punkt 4.2 3. avsnitt siste setning.

 

Sak 5. Regnskap for perioden 2000-2003

Tore Sjølie gikk gjennom regnskapene for 2000, 2001 og 2002.

Dirigenten åpnet for debatt om økonomien. Følgende talere tegnet seg:

 • Svenn A. Nielsen, Tore Sjølie

Dirigenten gikk gjennom regnskapet for det enkelte år.

Vedtak:
Regnskapet for 2000 ble enstemmig godkjent.
Regnskapet for 2001 ble enstemmig godkjent.
Regnskapet for 2002 ble enstemmig godkjent

 

Sak 6. Kontrollkomiteen innstilling

Leder av kontrollkomiteen, Mona Larsen, gikk gjennom innstillingen.

Vedtak:
Innstillingen ble godkjent.

Mona Larsen la fram forslag til honorarer for styret slik:

 • Leder: fastsettes til kr 6.000 per år
 • Kasserer: fastsettes til 4.000 per år
 • Sekretær: fastsettes til kr 2.500 per år
 • Styremedlem: fastsettes til 1.500 per år

Følgende hadde ordet i debatten:

 •  Svenn A. Nielsen, Tore Sjølie

Forslaget om styrehonorarer ble utsatt på grunn av feil om honorarenes størrelse. Deretter fremmet kontrollkomiteen nytt forslag:

 • Leder endres fra kr 6.000 til 7.000 kr per år
 • Kasserer: endres fra kr 4.250 til 5.000 kr per år
 • Sekretær: endres fra kr 2.000 til kr 3.000 kr per år
 • Styremedlem: endres fra kr 1.250 til 1.500 kr per år

Vedtak:
Forslaget om styrehonorarer ble enstemmig vedtatt

 

Sak 9. Fastsettelse av kontingent

Kontrollkomiteen anbefalte at kontingenten ble økt til i tråd med prisstigningen, og foreslo at den ble økt med ca 2,5 % per år avrundet til beløp som er delelig med 12.

Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 8. Innkomne forslag/Vedtektsendringer

Svenn A. Nielsen fremmet på vegne av landsstyret følgende forslag til uttalelser:

«Nei til moms på journalistikk

APFs landsmøte er kjent med at likningsmyndighetene forbereder en prinsippsak som kan føre til at det innføres moms på journalistikk. Dersom dette synet vinner frem, vil journalistikken ikke bare bli å regne som konsulenttjenester, det er også sterk grunn til å frykte at det da innføres moms på lønn.

En innføring av moms på det frie ord vil føre til en omfattende avisdød og vil være en trussel mot den frie meningsytring og demokratiet. APFs landsmøte krever at LO øver press slik at Stortinget og regjeringen stopper disse planene.»

«Avisportoen truer mangfoldet

Det norske mediemangfoldet er under press fra mange hold. Rammebetingelsene for det frie ord blir stadig trangere. Sist ved den varslede portoøkningen fra det heleide statlige selskapet Posten Norge BA. Det er statens beinharde krav til inntjening som er den direkte årsak til en portoøkning som i verste fall blir på nesten 60 prosent og i beste fall 25. Dersom Stortinget mener alvor med at mediemangfoldet skal bevares av hensyn til demokratiet, må dette stanses.

APFs landsmøtet krever at regjeringen øyeblikkelig gjennomgår Postens konsesjonsvilkår og hindrer dette angrepet på demokrati og ytringsfrihet.»

«Midlertidige ansettelser

 Landsmøtet i APF støtter beslutningen LO og de andre arbeidstakerorganisasjonene har tatt om å trekke seg fra Arbeidslivslovutvalget. Regjeringens handlemåte bryter med alle regler for samarbeid. Ved nok en gang å løfte et viktig tema ut av utvalget, har regjeringen selv gjort hele utredningsarbeidet til et narrespill. Landsmøtet er også uenig i at det er behov for å liberalisere adgangen til bruk av midlertidige ansettelser. Blir regjeringens forslag vedtatt, vil det bety at flere får enn utrygg arbeidssituasjon. Med flere enn 100.000 mennesker helt uten arbeid, trenger ikke norsk arbeidsliv mer utrygghet.»

Til debatten hadde følgende ordet:

 • Trond Antonsen, Svenn A. Nielsen, Ove Nikolaisen. Kolbjørn Thorsen (2 ganger), Lars Løkkebø, Kjell Werner

Vedtak:
Uttalelsene «Nei til moms på journalistikk», «Avisportoen truer mangfoldet» og «Midlertidige ansettelser» ble enstemmig vedtatt. En uttalelse under tittelen «Omstilling i A-pressen» ble vedtatt oversendt redaksjonskomiteen.

Lars Løkkebø presenterte forslagene til vedtektsendringer.

Dirigenten åpnet for debatt. Til debatten hadde følgende ordet:

 • Svenn A. Nielsen (3 ganger), Marit Ulriksen (2 ganger), Nicolaas Kippenbroeck, Ove Nikolaisen (2), Tore Sjølie (4), Kolbjørn Thorsen (2), Terje Andresen, Lars Løkkebø, Kjell Werner, Tore Eriksen

Kolbjørn Thorsen fremmet forslag om å opprettholde § 5, samt §13 «Landsstyret» i gjeldende vedtekter med følgende endringer: Antall medlemmer endres til 8 medlemmer med 8 personlige varamedlemmer. Thorsen foreslår også setningen «Ett medlem med varamedlem oppnevnes av styret i Arbeiderpressens Samvirke» strøket.

En kontrolltelling blant delegatene viste at det var 42 stemmeberettigede i salen.

Vedtak:
Forbundsstyrets forslag falt mot 17 stemmer.

Vedtak:
Kolbjørn Thorsens forslag vedtatt med 32 mot 10 stemmer. Forbundsstyret får fullmakt til å gjøre de redaksjonell endringer som er nødvendige for å tilpasse vedtaket til vedtektene.

Kjell Werner fremmet endringsforslag til overnevnte endringsvedtak i §13. «…personlige varamedlemmer endres til varamedlemmer i rekkefølge.»

Vedtak:
Endring i § 1 av APOR til ANB enstemmig vedtatt.

 

Sak 10. Temadel

Konserntillitsvalgt og delegat Kolbjørn Thorsen orienterte om «Konsept lokalavis i A-pressen».

Dirigenten inviterte til debatt. Følgende hadde ordet:

 • Kjell Ove Holsbøvåg, Merete Ekanger, Kolbjørn Thorsen (2), Tore Sjølie, Steinar Aasen, Sæmund Moshagen (2), Ragnhild Gustad, Terje Andresen, Lars Løkkebø

Temadelens andre punkt: «Hva vil LO med sitt eierskap i A-pressen?»

Innledere: viseadministrerende direktør i Telenor Broadcast, Erik Nord, stedfortredende informasjonssjef i LO, Øivind T. Hansen og landsstyremedlem Svenn A. Nielsen.

Dirigenten åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen. Følgende hadde ordet:

 • Merete Ekanger, Lars Løkkebø (2 ganger), Kolbjørn Thorsen, Ragnhild Gustad, Steinar Aasen (2), Arnt E. Pedersen (2), Kjell Werner, Terje Andresen, Nina Skyrud.

 

Sak 11. Redaksjonskomiteens innstilling

Nicolaas Kippenbroeck presenterte Redaksjonskomiteens innstilling til uttalelse:

«Omstilling i A-pressen

A-pressens ansatte har siden konserndannelsen i 1991 vært igjennom mange omstillingsprosesser. Gjennom disse har noen aviser som ellers ville vært lagt ned blitt reddet, og mange avisbedrifter har fått sin hverdag sterkt forandret. Gjennom sitt eierskap har LO bidratt vesentlig til utviklingen.

I dag konstaterer vi at konsernets krav til overskudd synes å være overordnet den publisistiske idé som i sin tid var utgangspunktet for dannelsen av avisene.

Gjennom flere år har mange av avisbedriftene opplevd at overskuddsmarginen er overordnet alt annet. I et vanskelig, til dels stagnerende avismarked hvor økt inntjening har vært umulig mange steder, har dette ført til kutt i stillinger, rasjonalisering og effektivisering som truer avisenes evne til å gjennomføre det samfunnsoppdrag avisene har påtatt seg.

Høyst aktuell er denne problemstillingen i Nord-Norge hvor Finnmarken og Nordlys utsettes for kutt som setter avisenes integritet i fare. APFs landsmøte krever at LO bruker sin eierposisjon og sørger for realistiske krav til overskudd med utgangspunkt i bedriftenes lokale situasjon.

Landsmøtet forventer at LO som en av hovedeierne, sørger for at bedriftene forholder seg til avtaleverket, og påser at det sosialdemokratiske grunnsyn også gjennomsyrer styrene og lederskapet på en slik måte at personalbehandling i omstillingsprosessene ikke truer avisenes troverdighet. Aviser som skal være arbeidstakeres og alle andres forsvarer mot overgrep kan ikke selv begå dem.»

Svenn A. Nielsen sa at uttalelsene vil bli oversendt LO.

Vedtak:
Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 12. Valg

Valgkomiteens innstilling til APFs landsmøte 26. oktober 2003 ble lagt fram av komiteens leder, Kjell Werner:

Forbundsstyret

Leder: Eva Grønseth, Romerikes Blad
Nestleder: Kolbjørn Thorsen, TA/Konserntillitsvalgt
Kasserer: Tore Sjølie, NJ
Sekretær: Sæmund Moshagen, Oppland Arbeiderblad
Styremedlem: Ove Nikolaisen, Hardanger Folkeblad (leder)

Varamenn i rekkefølge:

 1. Svenn A. Nielsen, Nordlys
 2. Heidi Steen, Aktuell (LO-stat)
 3. Rolf Norberg, Glåmdalen

Landsstyret

 1. Eva Grønseth, Romerikes Blad
 2. Kolbjørn Thorsen, TA/Konserntillitsvalgt
 3. Tore Sjølie, NJ
 4. Sæmund Moshagen, Oppland Arbeiderblad
 5. Ove Nikolaysen, Hardanger Folkeblad (redaktør)
 6. Svenn A. Nielsen, Nordlys
 7. Heidi Steen, Aktuell (LO-stat)
 8. Rolf Norberg, Glåmdalen (redaktør)

Varamenn i rekkefølge:

 1. Ragnhild Gustad, Nordlys
 2. Terje Andresen, Sarpsborg Arbeiderblad
 3. Toril Alfsvåg, Rana Blad
 4. Steinar Aasen, Romerikes Blad
 5. Anne Grenersen, Avisa Nordland
 6. Trond Antonsen, Finnmarken
 7. Nicolaas Kippenbroeck, LO Media
 8. Kjell Ove Holsbøvåg, Aura Avis

Kontrollkomite: Mona Larsen og Hanne S. Nielsen

LOs representantskap: Eva Grønseth. 1. vara: Kolbjørn Thorsen. 2. vara: Tore Sjølie.

Representant til LO-kongressen: Eva Grønseth

Styret i LO Service: Eva Grønseth

Representant til fellesutvalget for kollektiv hjem:Tore Sjølie

Dirigenten åpnet for debatt. Følgende hadde ordet:

 • Kolbjørn Thorsen (2), Svenn A. Nielsen, Tore Sjølie

Tore Sjølie ba om fullmakt til å sende gave til Ove Egeland, som fyller 75 år og forlater kontrollkomiteen etter 20 år.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt

 

Sak 13. Avslutning

Avtroppende leder Lars Løkkbø takket for seg og takket representantene som forlater landsstyret.

Nyvalgt forbundsleder Eva Grønseth takket for tilliten og ønsket alle vel hjem.

 

Møtet ble hevet kl 10.30