Protokoll fra landsmøtet i
Arbeiderbevegelsens Presseforbund
18. – 19. mars 2000 på Sørmarka

 

Sak 1. Åpning

Leder Hanne S. Nielsen åpnet møtet og ønsket delegater og gjester velkommen.

 

Sak 2. Konstituering

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Sakslista ble godkjent uten merknader.

Forretningsorden ble godkjent uten merknader.

Til dirigenter ble valgt:

 • Svenn Arne Nielsen og Tor-Erik Rødberg-Larsen.

Til sekretærer ble valgt:

 • Line Mette Finnøy og Kurt Olsen.

Til å undertegne protokollen ble valgt:

 • Mona Larsen og Einar Fjellvik.

Redaksjonskomite:

 • Nina Hansen, Landsstyret, Arnt E. Pedersen, Nordlands Framtid og Stein Svendsen, fra Osloavdelingen.

Ved navneopprop var det 26 delegater til stede ved åpningen. Landsstyret møtte med åtte, og det var 11 gjester til stede.

Tore Sjølie foreslo at de delegater som var registrert ved navneopprop godkjennes som delegater. Fullstendig delegatliste ligger vedlagt protokollen.

Vedtak:
Forslaget vedtatt.

 

Sak 3. Hilsen fra gjester

Jan Balstad, styreleder i A-pressen, hilste fra gjestene. 

 

Sak 4. Beretningen for perioden 1997 til 1999

Forbundsleder Hanne S. Nielsen gikk gjennom hovedpunktene i beretningen, og påpekte to presiseringer i Pkt 6

Der står det i siste linje side 7: «Det er grunn til å tro at problemet kommer opp etter LO-kongressen i år». Det skal naturligvis rettes til: «Det er grunn til å tro at problemet kommer opp etter LO-kongressen neste år».

Der står det i første setning side 8: Etter godt samarbeid mellom forbundet og LO sentralt ble det i LOs sekretariat enstemmig vedtatt å anbefale at spørsmålet om et medieombud ble oversendt den nylig oppnevnte Ytringsfrihetskommisjonen».

For å rydde eventuelle misforståelser av veien må det bemerkes at kommisjonen var nyutnevnt da sekretariatet fattet sitt vedtak. Som kjent har Ytringsfrihetskommisjonen allerede levert sin innstilling.

Hanne S. Nielsen foreslo følgende uttalelse om pressestøtte:

”Landsmøtet i APF understreker at pressestøtten må økes. I en tid med økt kommersialisering og stadig større makt til markedskreftene, er det viktigere enn noen gang å opprettholde sunn konkurranse mellom differensierte medier. Et levedyktig demokrati er avhengig av en levende debatt i lokalsamfunnet. Den kan best sikres gjennom engasjement mellom aviser med forskjellig verdimessig ståsted.”

Vedtak:
Forslaget ble oversendt redaksjonskomiteen.

Deretter gikk dirigentene gjennom beretningen punkt for punkt, og følgende talere tegnet seg:

Tore Sjølie foreslo at det nye Landsstyret ser nærmere på vedtektenes bestemmelser om styreforholdene for APF, spesielt om det er nødvendig å ha et landsstyre i tillegg til forbundsstyret.

Forslaget innebærer en vedtektsendring, og må derfor eventuelt forberedes og reises på neste landsmøte.

Vedtak:
Forslaget oversendes redaksjonskomiteen.

Tore Sjølie presiserte medlemstall i enkelte av avdelingene.

Tore Sjølie orienterte om LO-Favør kortet. Det vil bli utsendt i løpet av våren.

Pkt: 5,4 Salg av aksjer i Glåmdalen, Jan Oddvar Eide fremmet følgende forslag::

”Ber forbundsstyret legge fram en redegjørelse for neste landsmøte, der alle aspekter ved eierforhold i avdelingenes økonomi vurderes. Denne må være klargjørende i forhold til evt. avhending av avdelingens midler.

Landsmøtet ber også om at det legges fram et forslag som muliggjør overføring til NJ; i tillegg til forbundsstyrets eget forslag.”

Vedtak:
Forslaget oversendes redaksjonskomiteen.

Svenn Arne Nielsen fremmet følgende forslag:

”FS i APF tar initiativ overfor NJ og LO slik at de to organisasjoners juridiske kontor sammen foretar en nødvendig grensedragning mellom APF og NJ hva gjelder de to organisasjoners eiendeler og eventuelle aksjer på lokalt nivå.”

Vedtak:
Forslaget oversendes redaksjonskomiteen.

Tore Sjølie redegjorde for forholdene rundt fusjonen GLT og Dagningen, og hvordan midlene fra Dagningen ble overført til den nye redaksjonsklubben.

Vedtak:
Beretningen ble for øvrig tatt til etterretning. 

 

Sak 5. Regnskap

Tore Sjølie gikk gjennom regnskapene for 1997, 1998 og 1999. Regnskapene for perioden følger gamle regnskapsregler slik at det skal være enklere å sammenligne regnskapene for hele perioden. For neste LM-periode vil regnskapene blir ført etter den nye regnskapslovens regler.

Ordstyrer gikk gjennom regnskapet for det enkelte år.

Vedtak:
Regnskapet for 1999 ble enstemmig vedtatt.
Regnskapet for 1998 ble enstemmig vedtatt.
Regnskapet for 1997 ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 6. Kontrollkomiteen beretning

Mona Larsen gikk gjennom beretningen, og la fram forslag til økning av honorarene for styret slik:

 • Leder økes fra 5000 til 6000 kr
 • Kasserer økes fra 3750 til 4250 kr
 • Sekretær økes fra 1750 til 2000 kr
 • Styremedlem fra 1000 til 1250 kr

Beretningen ble tatt til etterretning.

Følgende hadde ordet i debatten:

Svenn Arne Nielsen.

Vedtak:
Forslaget om økte styrehonorarer fra 1. april 2000 ble enstemmig vedtatt.

 

Endringer i delegatsammensetningen:

 • Jan Oddvar Eide forlot møtet etter lunsj lørdag 18.3.
 • Alf Hildrum kom kl. 16.15 lørdag 18.3.

 

Sak 7. Temadelen

Jan Erik Larsen innledet om utviklingen av redaktørrollen og A-pressens publisistiske oppgaver.

Alf Hildrum innledet om A-pressens rolle.

Følgende hadde ordet i debatten: Tor-Erik Røberg-Larsen, Svenn A Nielsen, Terje Andresen og Hanne S. Nielsen.

Oppsummering av Jan Erik Larsen og Alf Hildrum. 

 

Sak 9. Fastsettelse av kontingent

Forslag fra Tore Sjølie om at kontingenten til APF fastsettes til kr. 576,- pr. år. Premien til kollektiv hjem-forsikringer kreves inn i tillegg.

Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Møtet hevet kl. 17.45. 

 

Fortsettelse av sak 7 – Temadelen

Hans Kr. Amundsen innledet om prosjektet ”Bedre og mer effektiv avis.”

Disse hadde ordet i debatten: Hanne S. Nielsen, Tore Sjølie og Einar Fjellvik.

Øyvind T. Hansen innledet om LOs informasjonsstrategi.

Paneldebatten med Olav Njaastad, Alf Hildrum og Jan Balstad.

Disse hadde ordet i debatten: Jan Erik Larsen, Tor-Erik Rødberg-Larsen og Jørgen Ferkingstad fra Brønnøysunds Avis. 

 

Sak 11. Redaksjonskomiteens innstilling

Redaksjonskomiteen hadde tre forslag til vurdering/bearbeidning.

Steinar Grønbekk hadde ordet til redaksjonskomiteens innstilling om å utrede eiendomsforholdene til APFs verdier i de lokale avdelingene. Han fremmet følgende alternative forslag:

”Det er behov for en klargjøring av rutiner for forvaltning av avdelingens eiendeler og midler. Landsmøtet ber forbundsstyret sende avdelingene en orientering om aktuelle lover, regler og avtaler så snart som mulig.”

Svenn Arne Nielsen hadde ordet to ganger.

Stein Svendsen fra redaksjonskomiteen summerte opp komiteens syn.

Terje Andresen, Tore Sjølie og Steinar Grønbekk (for 2. gang) tok ordet til saken.

Vedtak:
Fire støttet Grønbekks forslag, de øvrige støttet redaksjonskomiteens innstilling.

Uttalelse om pressestøtten:

Følgende hadde ordet: Steinar Grønbekk og Jan Erik Larsen.

Uttalelsen vedtatt med noen mindre justeringer, og lyder slik:

”I en tid med økt kommersialisering og stadig større makt til markedskreftene, er det viktigere enn noen gang å opprettholde differensierte medier. Et demokrati er avhengig av en levende debatt i alle deler av samfunnet. Den kan best sikres gjennom engasjement mellom aviser med forskjellig verdimessig ståsted.

En sunn konkurranse mellom flere aviser i lokalsamfunnet, er også med å heve kvaliteten på produktene. Et viktig virkemiddel for å sikre mangfoldet er økt pressestøtte.

LM ber den nye regjeringen ta initiativ til en økning av pressestøtten. Dette bør skje alt ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i juni.

APF vil også understreke at et fortsatt fritak for moms på aviser er viktig for å holde avislesingen i Norge på verdenstoppen.”

Vedtak:
Enstemmig vedtatt

Forslag om vurdering av ledelsesstruktur i APF fra Tore Sjølie som også ba om ordet før avsteming og ba det nye forbundsstyret også se på landsmøtet og forbundets øvrige organisasjon.

”LM ber det nye forbundsstyret i APF utrede om forbundet har en hensiktsmessig ledelse- og organisasjonsstruktur, og se på hvorvidt man trenger et forbundsstyre og et landsstyre. Det nye forbundsstyret legger fram resultatet av arbeidet på neste landsmøte med eventuelle forslag til vedtektsendringer.”

Vedtak:
Redaksjonskomiteens forslag enstemmig vedtatt.

Uttalelse om redaktørinstituttet:

”APF støtter arbeidet med å styrke redaktørinstituttet i A-pressen. En sterk redaktør er den beste garanti for ytringsfriheten.”

Vedtak:
Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 12. Valg

Valgkomiteens innstilling til APFs landsmøte 19. mars 2000 ble lagt fram av Kjell Werner, Apor.

Landsstyret (pers. vararepresentanter):

 • Leder Nicolaas Alexander Kippenbroeck, Hamar A. (Jorid Lothe, Firdaposten)
 • Nestleder Lars Løkkebø, Telemarksavisa (Nina Hansen, LO Media)
 • Kasserer Tore Sjølie, NJ (Ingeborg V. Rangul, Finnmarken)
 • Sekretær Hanne S. Nielsen, Dagsavisen (Else Gro Ommundsen, Dagsavisen)
 • Styremedl. Barbara Breuer, Romerikes Blad (Jan Øyvind Jensen, Tidens Krav)
 • Einar Fjellvik, LO Media (Hallgeir Westrum, Apor)
 • Line Mette Finnøy, Stjørdalens Blad (Mette Harstad, Moss Dagblad)
 • Else Øverli, Rana Blad (Steinar Grønbekk, Hamar Arbeiderblad)
 • Liv Kolstø, Romerikes Blad (Roger Østli, Romerikes Blad)
 • Svenn Arne Nielsen, Nordlys (Kirsti Nilsen, Rana Blad)
 • Jan Erik Teigen, Fremover (Kurt Olsen, Oslo)

Forbundsstyret:

 • Leder Nicolaas Alexander Kippenbroeck, Hamar A.
 • Nestleder Lars Løkkebø, Telemarksavisa
 • Kasserer Tore Sjølie, NJ
 • Sekretær Hanne S. Nielsen, Dagsavisen
 • Styremedl. Barbara Breuer, Romerikes Blad

Vara til forbundsstyret:

 1. Einar Fjellvik
 2. Line Mette Finnøy
 3. Else Øverli

Kontrollkomite:

 • Mona Larsen, Dagsavisen
 • Ole Egeland, pensjonist

Medlem LOs representantskap:

 • Nicolaas Alexander Kippenbroeck

Representant til styret i LO Service:

 • Nicolaas Alexander Kippenbroeck

Vara:
1. Lars Løkkebø
2. Tore Sjølie

Representant til Fellesutvalget kollektivt hjem:

 • Tore Sjølie

Representant til LO-kongressen:

 • Nicolaas Alexander Kippenbroeck

Vedtak:
Valgene ble som valgkomiteens forslag, med et eneste avvik fra valgkommiteens innstilling: Jørgen Ferkingstad, Helgeland Arbeiderblad ble valgt som personlig vararepresentant fo Barbara Bruer i stedet for Jan Øyvind Jensen, Tidens Krav etter forslag forslag fra Tor-Erik Røberg-Larsen.

 

Sak 13. Avslutning

Hanne S. Nielsen takket for hjelp og støtte i de to årene hun har sittet som leder.

Nyvalgt leder Nicolaas Kippenbroeck takket for tilliten.

Møtet ble hevet kl 12.30.

 

Deltakerliste

etter opprop med tillegg etter hvert

Nr

Navn

AVDN

AVD.NAVN

1

Mona   Larsen

0001

DAGSAVISEN  

3

Kjell   Werner

0002

APOR

7

Kjell   Ove Holsbøvåg

0008

AURA   AVIS

9

Tore   Eriksen

0014

FINNMARK   DAGBLAD

10

Trond   Antonsen

0015

FINNMARKEN

11

Ingeborg   Vigerust Rangul

0015

FINNMARKEN

12

Jorid   Lohte

0016

FIRDAPOSTEN

13

Kjell   Kolsvik

0017

FREMOVER

15

Jøran   Ledal

0019

GLÅMDALEN

16

Bjørn   Frode Løvlund

0021

HAMAR   ARBEIDERBLAD

17

Ingse   Kjernmoen

0021

HAMAR   ARBEIDERBLAD

18

Harald   Kristiansen

0021

HAMAR   ARBEIDERBLAD

19

Steinar   Grønbekk

0021

HAMAR   ARBEIDERBLAD

20

Jørgen   Ferkingstad

0023

HELGELAND   ARBEIDERBLAD

21

Mette   Harstad

0024

MOSS   DAGBLAD

23

Arnt E Pedersen

0026

NORDLANDS   FRAMTID

24

Asbjørn   Risbakken

0029

OPPLAND   ARBEIDERBLAD

25

Bjørn   Erik Berntsen

0029

OPPLAND   ARBEIDERBLAD

27

Terje   Andreren

0033

SARPSBORG   ARBEIDERBLAD

28

Ivar   Værnesbranden

0035

STJØRDALENS   BLAD

30

Stein   Sættem

0037

TIDENS   KRAV

31

Simon   Fangel

0042

NORDLYS

33

Alf Hildrum

200

A-PRESSEN

34

Jan   Erik Larsen

200

A-PRESSEN

35

Einar   Fjellvik

0303

LO-MEDIA

36

Randi   Bergan

0303

LO-MEDIA

37

Kurt   Olsen

399

 

38

Stein   Svendsen

399

NJ

40

Nicolaas Kippenbroeck

021

HAMAR   ARBEIDERBLAD

41

Jens   Ove Kristiansen

399

Norges   Rederiforbund

39

Ove   Mellingen

 

TELEMARKS   AVISA

 

Landsstyret

 

 

50

Hanne   S Nielsen

 

DAGSAVISEN

51

Liv   Kolstø

 

ROMERIKES   BLAD

52

Tore   Sjølie

 

NJ

53

Tor-Erik   Røberg-Larsen

 

DAGSAVISEN

54

Line   Mette Finnøy

 

STJØRDALENS   BLAD

55

Svenn   Arne Nielsen

 

NORDLYS

57

Jan Erik Teigen

 

FREMOVER

58

Jan   Oddvar Eide

 

TELEMARKS   AVISA

59

Nina   Hansen

 

MEDIEFORUM

 

 

 

 

 

Gjester

 

 

 

Bente   Halvorsen

 

LO

 

Jan   Balstad

 

LO

 

Øivind   T Hansen

 

LO

 

Egil   Bøckmann

 

HANDEL   OG KONTOR

 

Morten   Brenna

 

VÅR   BANK OG FORSIKRING

 

Ann   Håkonsen

 

VÅR   BANK OG FORSIKRING

 

Olav   Njåstad

 

NJ

 

Erik R Nielsen

 

LO

 

Jens   Ove Kristiansen

 

NORGES   REDERIFORBUND

 

Bjørn   Miettinen

 

A-PRESSEN   KONSERNTILLITSVALGT

 

Svein   Yngve Madssen

 

LO-MEDIA

 

Hans   Kr. Amundsen

 

APOR

 

Jan Otto Hauge

 

JOURNALISTEN

 

Ove Nikolaisen

 

A-PRESSEN

 

 

 

 

 

Valgkomite

 

 

 

Jane   Irene Øien

 

HAMAR   ARBEIDERBLAD