1. Innledning

Arbeiderbevegelsens Presseforbund har lagt bak seg nok en landsmøteperiode. En periode der streiken i 2002 ble den største begivenheten. Blant annet fordi vi hadde medlemmer som var aktive på begge sider av frontlinjene. Og det faktum at A-pressen for første gang ble tatt ut i streik.

I etterkant av streiken ble det kjørt en prosess mellom redaktørenes representanter og forbundsstyret. En prosess som forhåpentlig munner ut i bedre aktivitet i forbundet.

Ikke bare avisstreiken har satt sine spor i perioden som er gått. Avissammenslåingen i Bodø, interne uroligheter i Romerikes Blad, eiersituasjonen i A-pressen og debatt om LOs eierskap og LOs mediestrategi er områder der forbundet har vært engasjert.

Det har også vært arbeidet med forbundets økonomi. Og helt på tampen av perioden har vi kommet til enighet med LO, noe som vil bedre økonomien. Også LO Favør har det vært arbeidet med i perioden som har gått.

 

2. Forbundets ledelse

Landsmøtet den 18. – 19. mars 2000 gjorde følgende valg:

2.1 Forbundsstyret

 • Leder: Nicolaas A. Kippenbroeck, Hamar Arbeiderblad
 • Nestleder: Lars Løkkebø , Telemarksavisa
 • Kasserer: Tore Sjølie, NJ
 • Sekretær: Hanne Sidsel Nielsen, Dagsavisen
 • Styremedlem: Barbara Breuer, Romerikes Blad.

Da Nicolaas A. Kippenbroeck gikk over til jobb i Orkla-eide Asker og Bærums Budstikke, valgte han å gå av 19. oktober 2000, og den valgte nestleder Lars Løkkebø overtok som leder. Einar Fjellvik , LO Media/LO-Aktuelt rykket opp fra vareplass til fast plass i forbundsstyret. Det ble ikke valgt noen ny nestleder. Barbara Breuer har vært syk.

2.2 Landsstyre (med  personlige varamedlemmer)

 • Nicolaas A. Kippenbroeck, Hamar Arbeiderblad (Jorid Lothe, Firdaposten)
 • Lars Løkkebø , Telemarksavisa (Nina Hanssen, Aktuelt Perspektiv)
 • Tore Sjølie, NJ (Ingeborg V. Rangul, Finnmarken)
 • Hanne Sidsel Nielsen, Dagsavisen (Else Gro Ommundsen, Dagsavisen)
 • Barbara Breuer, Romerikes Blad (Jan Øivind Jensen, Tidens Krav)
 • Einar Fjellvik , LO Media (Hallgeir Westrum, Apor)
 • Line Mette Finnøy, Stjørdalens Blad (Mette Harstad, Moss Dagblad)
 • Else Øverli, Rana Blad (Steinar Grønbekk, Hamar Arbeiderblad)
 • Liv Kolstø, Akershus Romerikes Blad (Roger Østlie, Romerikes Blad)
 • Svenn-Arne Nielsen, Nordlys (Kirsti Nilsen, Rana Blad)
 • Jan Erik Teigen, Fremover (Kurt Olsen , Oslo)

Kontrollkomite:

 • Mona Larsen, Dagsavisen
 • Ole Egeland, pensjonist
 • Medlem LOs representantskap
 • Nicolaas A. Kippenbroeck

Vara 1: Lars Løkkebø
Vara 2: Tore Sjølie

 

3. Forbundets representasjon

APF har i perioden vært representert i følgende råd, styrer og utvalg:

 • LOs ungdomsutvalg: Nina Hanssen
 • Styret i LO Service: Nicolaas A. Kippenbroeck ( Lars Løkkebø fra oktober 2000)
 • Fellesutvalget kollektiv hjem: Tore Sjølie
 • Revisjonsutvalget LO Service: Tore Sjølie
 • LOs sekretariat: Nicolaas Kippenbroeck (Lars Løkkebø fra oktober 2000) har møtt som observatør med tale- og forslagsrett i LOs sekretariat
 • LOs representantskap: Lars Løkkebø og Tore Sjølie har møtt.
 • Hanne S. Nielsen har representert forbundet i en prosjektgruppe i LO i forbindelse med oppfølging av kongressens vedtak om LOs informasjonsstrategi.
 • Forbundsledelsen har også vært representert under landskonferanser for tillitsvalgte i A-pressen.
 • Nicolaas A. Kippenbroeck representerte forbundet under LO-kongressen 2001.
 • Årsmøte i LO Service: Einar Fjellvik desember 2001 og november 2002.

 

4. Forbundets administrasjon

Forbundet har besøksadresse og telefon i NJ i Torgt. 5 i Oslo og Postboksadresse 8793 Youngstorget, 0028 Oslo.

Administrasjonen består av kasserer og timeleid kontorhjelp som bistår kasserer med innkreving av kontingent og vedli keh old av medlemsregisteret. Regnskapene føres av AOF i Norge og revideres av både LOs revisjonskontor og Ernst & Young.

Forbundet har også i denne perioden nytt godt av tilgangen til NJs kopieringsutstyr, postrutiner og kontorstøtte. Dette er ordninger som vi betaler noe for.

4. 1 Medlemsutviklingen

Avdeling 1991 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002
Akershus Amtstidende 10 13 12 12 11 12 10 12 10
Romerikes Blad 52 59 58 62 58 56 59 55 55
ANB (Apor) 24 17 20 21 24 24 23 12 22
Dagsavisen (Arbeiderbl) 46 56 60 64 77 68 56 56 42
Arbeidets Rett 8 9 7 7 8 7 7 6 6
Aura Avis 6 5 5 4 6 5 6 7 6
Aust-Agder Blad 5 4 4 4 4 4 4 4 4
BergensAvisen 30 41 42 47 50 49 44 42 38
Bygdeposten 1 5 6 6 6 5 3 1 0
Demokraten 18 15 13 19 14 15 12 9 8
Diverse utenfor Oslo 20 17 17 17 25 26 34 34 48
Aktuelt Perspektiv/DnA 8 6 5 4 5 4 3 3 0
Finnmark Dagblad 19 18 19 16 17 18 17 13 13
Finnmarken 15 15 16 15 17 14 12 12 12
Firdaposten 10 8 8 12 10 10 8 8 9
Fremover 20 17 19 20 19 17 16 15 13
Fremtiden 26 27 26 26 23 22 20 8 0
Glåmdalen 35 28 28 30 32 25 25 25 30
Halden Arbeiderblad 17 16 17 17 23 22 22 22 23
Hamar Arbeiderblad 46 45 46 47 51 50 53 51 53
Hardanger Folkeblad 6 6 6 6 7 8 8 6 7
Helgeland Arbeiderblad 15 17 17 17 20 19 18 17 18
Institutt for Journalistikk 5 4 4 6 5 4 3 6 0
Landsorganisasjonen 7 1 2 3 2 2 2 3 3
LO-Media 9 9 7 8 12 17 16 17
MedieForum 3 3 9 8 8 11 11
Moss Dagblad 9 10 11 11 12 14 7 6 7
NamdalsAvisa 18 17 21 20 22 24 23 24 24
Avisa Nordland 26 25 27 28 26 26 29 26 26
Nordlys 45 49 47 49 53 51 49 44 45
Opdalingen 5 4 4 4 3 3 4 4 4
Oppland Arbeiderblad 40 40 37 41 40 41 41 38 41
Oslo diverse 59 54 56 55 46 53 60 68 69
Rana Blad 16 17 18 19 19 19 19 17 19
Rjukan Arbeiderblad 5 5 4 5 5 2 6 8 6
Rogalands Avis 30 20 19 26 25 8 4 3 3
Sarpsborg Arbeiderblad 25 27 27 28 36 34 22 22 27
Stjørdalens Blad 11 10 11 11 10 11 7 8 8
TelemarksAvisa 38 35 39 42 44 36 39 37 36
Tidens Krav 19 17 18 18 20 16 17 17 16
Kvinheringen 0 0 1
A-Pressen 10 9 9
A-Pressen avis og trykk 5 5 5
Østfold-Pressen 9 9
Studenter 1 6 8 1 1 1 1 1
Pensjonister 87 86 88 88 97 99 98 102
Totalt 917 937 969 989 1003 966 947 907 902
Hvorav kvinner 173 199 216 232 238 236 234 231

 

Antall pensjonister har holdt seg forholdsvis konstant, men har økt litt det siste året.

Forbundet har krevd inn kontingent for pensjonister fram til fylte 75 år. 50 av våre pensjonister er over 75 år, 52 under. 12 av pensjonistene er kvinner

Ut over året har antall medlemmer gått mer ned, slik at totaltallet per 3.4. er 883.

4.2 Streiken 2002

Sommeren 2002 ble A-pressen kastet ut i en stor journaliststreik sammen med mesteparten av norsk presse. For mange av våre medlemmer var dette første gang man opplevde å være i en streik. Også for A-pressens bedrifter var det første gang man ble tatt ut i streik.

Forbundsstyret startet raskt en diskusjon i forhold til hvordan vi trodde at streiken ville forløpe. Det var tidlig klart at A-pressen kom til å sentral i striden. Blant annet på grunn av avissammenslåingen i Bodø og det faktum at flere av A-pressens profilerte ledere sto sentralt på arbeidsgiversiden under streiken.

Forbundsstyret valgte i begynnelsen av streiken å sende ut et brev til de av våre medlemmer som ikke var i streik. Det vi ønsket var å advare mot at redaktørene handlet på en måte som kunne føre til at de av forbundets medlemmer som var i streik, ble oppfattet som streikebrytere.

Under streiken sendte Norsk Journalistlag et brev rettet til representantskapet i LO som var samlet til møte i Bergen. LO-leder Gerd-Liv Valla tok dette brevet opp til behandling i et kort sekretariatsmøte før representantskapet startet. På møtet fikk LO-lederen fullmakt til å besvare brevet. I svaret fra LOs leder ga hun uttrykk for det som er LOs prinsipielle holdning i forbindelse med streik, nemlig at bedrifter under konflikt bør stenge virksomheten. En rekke redaktører reagerte på dette ved å forfattet et åpent brev til LO-lederen. Som et svar på dette var forbundslederen med og underskrev på et opprop som også var undertegnet lederen i NJ samt en rekke av klubblederne i A-pressens aviser.

Engasjementet til forbundsleder og brevet fra forbundsstyret skapte reaksjoner fra redaktørene som er tilsluttet APF. Høsten 2002 ble det avholdt flere møter mellom AFPs forbundsstyre og representanter fra redaktørene. Forbundsstyret oppfattet møtene som så konstruktive at vi tror de har lagt et grunnlag for å kunne fortsette dialogen med tanke på å kunne utvikle APF til et organ der både journalister og redaktører finner grunn til å være medlemmer.

Det var aldri forbundsstyrets mening å stemple alle A-presseredaktører som fortsatte å utgi avis under streiken som streikebrytere. I den grad brevet ble oppfattet slik, har forbundsstyret beklaget dette.

Forbundslederen har også beklaget at han skrev under på det omtalte oppropet uten at dette på forhånd var behandlet i forbundets organer.

På det siste møtet mellom forbundsstyret og redaktørene ble det enighet om å avvente prosessen som er i gang innen NJ/NR om nye kjøreregler for hvordan en arbeidskonflikt best kan gjennomføres. Når resultatet av denne prosessen foreligger, vil forbundsstyret og redaktørene møtes igjen for å diskutere om vi trenger å supplere med spesielle regler for A-pressen. For det er ingen tvil om at det under streiken oppstod situasjoner som ikke bør og skal oppstå.

4.3 Forbundets økonomi

Inntekter:

APFs økonomi er ikke sterk. På grunn av at de fleste medlemmene er med i NJ og betaler kontingent der, er det ikke rom for å øke kontingenten.

I perioden har økonomien til en viss grad blitt reddet av salget av aksjer i Vår Bank og Forsikring i 2000. Vi fikk 178.627 i gevinst ved salget av disse aksjene. Som man vil se av regnskapet er de aksjene vi har ikke like lukrative nå.

Tidligere har man ved å være APF-medlem har kunnet beholde en god forsikringsordning og likevel komme billigere ut av det ved å betale kollektiv hjem og APF- kontingent, enn å tegne en annen forsikringsordning. Dette er ikke like attraktivt lenger da NJ har etablerte gode forsikringsordninger.

APF-medlemmene betaler i 2003 kr. 1.272 per år ( 636 pr. halvår), inkludert Kollektiv Hjem. Kontingenten kreves inn på forskudd.

Utgifter:

APF driver meget billig. Kasserer tar seg av administrasjon og kontingentinnkreving på fritid med noe leid hjelp, regnskapene føres av AOF på gunstige vilkår. Revisjon utføres av både LOs revisjonskontor og Ernst og Young. APF har også en viss støtte gjennom samarbeidet med NJ.

Som man vil se utgjør LO-kontingentene en vesentlig andel av APFs totale budsjett. Denne er avhengig av antall medlemmer, og beregnes som fastbeløp etter LOs ordinære regler.

I 2002 krevde APF inn sin landsmøtevedtatte kontinent på kr. 576 per år, mens LO-kontingenten utgjorde kroner 438,70 per år.

APF avholder svært få landsstyremøter, i underkant av vedtektenes bestemmelser.

Forbundsstyret begrenser også møtevirksomheten til det aller nødvendigste.

Forbundet betaler svært lave honorarer og møtegodtgjørelse til forbundsstyrets medlemmer, som alle er i full jobb og tar vervet på fritida.

Økonomien setter klare begrensninger i forbundsstyrets arbeidsmuligheter. Det har ikke vært økonomi til å kjøpe tillitsvalgte fri til arbeid for APF. Alt går på fritid, eller på velvillige arbeidsgiveres tid.

En framskriving av APFs økonomi med vedtektsfestede møter og arrangementer, forbundsstyre, landsstyre og landsmøte, lavt aktivitetsnivå og økende priser på forsikring og LO-kontingent, vil føre til at forbundet i løpet av få år vil ha en egenkapital som er for liten til å avholde det nødvendige landsmøtet som trengs for å legge ned forbundet.

En økt aktivitet er nødvendig for å opprettholde forbundet. Det må også drives aktiv medlemsverving og nye inntektskilder må finnes.

Likevel er det ingen grunn til å tro at dette på kort sikt vil redde APFs økonomi.

Vi må angripe kostnadene.

APF har tatt opp med LO spørsmålet om å få en redusert LO-kontingent fordi forbundet i liten eller ingen grad benytter seg av LOs apparat, bl.a. fellestjenester som juridisk og økonomisk ekspertise

Det har ikke vært mulig å få fram ordninger med lavere LO-kontingent, men vi er i drøftelser med LOs informasjonsavdeling, som kan føre noen penger tilbake til forbundet.

Eiendeler:

Etter at APF solgte sine aksjer i Vår i forbindelse med salget til Sparnebank1 har vi fortsatt igjen 50.000 i ansvarlig lånekapital i dette selskapet. I 2003 har dette gitt vel 6.000 i renter.

APF eier også 1.375 aksjer i A-pressen. Disse er lavt verdsatt i vår balanse, sammenlignet med det tilbudet som er gitt til aksjeeierne i Halden Arbeiderblad.

4.4 LO Favør – Kollektiv hjem

APF var et av de første forbundene som gikk med i LO-familiens ordninger med Kollektiv Hjemforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmer. De få som reserverte seg i 1972 er ikke lenger med i forbundet. Andre forbund har sluttet seg til en rekke andre kollektive ordninger, med tvunget medlemskap. APF mente det ikke var ønskelig med flere obligatoriske ordninger, men har tegnet avtale om flere ordninger på individuelt nivå. Dette gir medlemmene tilgang til ordninger som både er billigere og bedre enn de man vanligvis finner som individuelle ordninger.

Ved siden av forsikringsordningene innebærer samarbeidet om LO Favør tilbud på banktjenester, rabatter på kjøp av varer hos en rekke leverandører og utstedelse av medlemskort. Dette kortet som utstedes til alle medlemmer, er medlemskort, bevis på at man har Kollektiv Hjemforsikring og kort som kan utløse rabatter på inngåtte avtaler.

Kortet kan også utvides til å bli et kredittkort.

LO Favør-samarbeidet er under stadig utvikling.

 

5. Bedriftsdemokrati

APF er ikke part i bedriftsdemokratispørsmål, men har registrert at NJ og LO har innledet et tett samarbeid i en arbeidsrettssak mot A-pressen, for brudd på informasjonsbestemmelsene i forbindelse med omleggingen av to aviser til en i Bodø.

 

6. Forholdet til LO

Forbundet har i landsmøteperioden hatt et godt forhold til Landsorganisasjonen i Norge og LOs ledelse. Det har også vært et godt forhold til de av LOs forbund som det har vært naturlig å ha kontakt med.

Forbundsleder har møtt på en rekke av LOs sekretariatsmøter for å holde kontakten. Forbundet har også vært representert på LO-kongressen og på representantskapsmøter.

I løpet av perioden har det vært tatt opp flere konkrete saker med LO-ledelsen i forhold til problemstillinger knyttet til A-pressen. Dette gjelder blant annet de interne urolighetene som var i Romerikes Blad. I forbindelse med denne saken ble det gjennomført et møte med representanter fra Romerikes Blad, forbundet og LOs ledelse.

Forbundet har også hatt flere samtaler med LO i forhold til LOs eierskap i A-pressen. Både i forbindelse med sekretariatsmøter og i samtaler med LOs ledelse. Forbundet har også bedt om at de ansatte blir representert i styret for APR Media Holding AS (tidligere Fagbevegelsens Investeringsselskap, FBI). Selv om dette ikke er et styre der de ansatte har krav på representasjon i forhold til regelverket om bedriftsdemokrati, mener forbundets ledelse at det er viktig at de ansatte også har mulighet til å følge det arbeidet som foregår i dette forum.

6.1. LOs mediestrategi

Hanne S. Nielsen fortsatte som forbundets representant i LOs mediestrategiarbeid. Gjennom arbeidet i utvalget og behandlingen av mediestrategien i LO-kongressen, der Nicolaas Kippenbroeck var APFs delegat, greide forbundet å få full støtte i kongressen for momsfritak for aviser og kamp for pressestøtten.

 

7. Forholdet til NJ

NJ er fortsatt en god samarbeidspartner for APF. Vi har tilgang til NJs møtelokaler, kontor og kontorteknisk materiell. NJ arbeider for tiden med å etablere et NJ-drevet system for tillitsvalgte i A-pressens aviser, lokal-TV og tilknyttede redaksjoner. NJ skal også arrangere en konferanse for tillitsvalgte i etterkant av APFs landsmøte.

 

8. Samfunnsmessig engasjement

Forbundet har i landsmøteperioden engasjert seg i debatten omkring offentlige utredninger som kan påvirke medlemmenes arbeidssituasjon:

 • Høsten 2000 engasjerte forbundet seg blant annet i forhold til samarbeidskomiteen LO/DNA i forbindelse med innstillingen fra Pressestøtteutvalget. I høringsrunden sluttet forbundet seg til LOs synspunkter.
 • Gjennom det meste av landsmøteperioden har et offentlig utvalg, der blant andre LO er representert, arbeidet med å utvikle en ny arbeidslivslov. I forbindelse med interne høringsrunder i LO har forbundsstyret vist til NJs synspunkter.
 • I forbindelse med høringsrunden om Stabel-utvalgets innstilling vedtok forbundsstyret en uttalelse basert på NJs landsmøteuttalelse om samme tema våren 2001. Vi gikk blant annet sterkt mot å gi Riksmeklingsmannen myndighet til å pålegge partene å gjennomføre uravstemning og til å kople resultatene fra uravstemninger i ulike tariffområder.

Lars Løkkebø
forbundsleder

Tore Sjølie          Hanne S. Nielsen          Einar Fjellvik