Aktørene i mediebransjen må sikres like betingelser, mener Arbeiderbevegelsens Presseforbund, og ber om at mediestøtten som et minimum følger prisveksten. 

Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt av APFs landsmøte 16. oktober 2018:

Mediemeldingen

Landsmøte i Arbeiderbevegelsens Presseforbund (APF) har store forventninger til den varslede mediemeldingen. APF forventer at regjeringen ikke bare kommer med løse formuleringer og tomme ord, men at den etterlengtede meldingen løfter medienes vilkår og bidrar ytterligere til å utvikle det mediemangfold som har preget det norske mediebildet i lang tid.

Det kreves en bevisst strategisk mediepolitikk fra politiske myndigheter. Risikoen for at den samfunnsviktige journalistikken bygges ned er nemlig en risiko samfunnet ikke har råd til å ta.

Produksjonstilskuddet er ikke indeksregulert de siste årene. Det betyr at den i realiteten er svekket. Bare siden starten på forrige stortingsperiode, altså fra 2012, utgjør manglende justering for prisstigningen en verdi av mellom 50 til 60 millioner kroner.

Produksjonstilskuddet er nærmest brukt som salderingspost på de siste statsbudsjettene, noe som svekker ordningen. Dette har skjedd samtidig som en av aktørene på mediemarkedet, NRK, har fått oppjustert sine lisensinntekter. APF mener det vil være naturlig å øke produksjonstilskuddet i takt med lisensøkningen til NRK.

Samtidig tar Google og Facebook inn reklamekroner i stort monn uten å legge igjen skattepenger, og norske kommersielle tv-kanaler ment for Norge tjener rundt 750 millioner med ulovlig reklame fordi de sender fra England. Et minstekrav må være at mediestøtten indeksreguleres, uavhengig av den varslede mediemeldingen, og at aktørene i mediebransjen sikres like betingelser. Og at myndighetene intensiverer arbeidet med å skattlegge Google og Facebook i Norge.

I forslaget til statsbudsjett økes potten til innovasjon og utvikling med tre millioner, men det er på ingen måte tilstrekkelig til å gjøre monn. I dagens mediesituasjon er det ekstra viktig at denne potten økes betraktelig.