Forbundsstyret 2015-2017

Forbundsstyret i APF ønsker alle medlemmer og venner god jul og godt nytt år!

Med alle endringer i mediebransjen der APF har medlemmer, har det vært et aktivt år også for vårt forbund. Vi har engasjert oss i spørsmålene rundt LOs eierskap og salg av Amedia, ANBs overflytting til LO Media og en rekke mediespørsmål. Vi er også med på påvirke utviklingen av LOs fordelsprogram LOfavør, der innboforsikringen Kollektiv Hjem er spesielt viktig for oss.

APF påvirket LOs mediestrategi

I forbindelse med salget av LO/forbundenes eierandel i Amedia vedtok LO-sekreteriatet å sette ned et medieutvalg med mandat å foreslå en forsterket digital nyhetssatsing innen arbeidsliv og politikk samt mulige medieinvesteringer. APF fikk ikke plass i utvalget men fikk sammen med NJ mulighet til å komme med innspill

LO-sekreteriatet støttet i november forslaget til mediepolitisk satsing og bevilget 19 millioner kroner til to prosjekter i regi av Dagsavisen og Klassekampen.

LO-sekretariatet følger også opp anbefalingene fra LOs Medieutvalg om nysatsning på en rekke områder i LO og forbundenes egen mediestiftelse LO Media, samt kurstiltak for å øke forståelsen og betydningen av arbeidslivsjournalistikk. Det skal videre innføres et nytt, årlig kursopplegg i samarbeid med Institutt for journalistikk med hovedfokus på arbeidsliv, samfunn, partssamarbeid med mer. APF er en av samarbeidspartnere som er invitert om rammene for dette.

Kontingenten øker med en krone i måneden

Medlemskontingent inklusive premien til Kollektiv Hjem økes med 12 kroner til 1.716 kroner for hele året. Pensjonistkontingenten økes også med 12 kroner til 908 kroner. Vår innboforsikring Kollektiv Hjem forbedres ytterligere fra årsskiftet, og dette sender vi brev til medlemmene om før jul.

I løpet av året har vi fått noen nye medlemmer, og APF ønsker å verve flere neste år. Vi ønsker at medlemmene skal hjelpe oss med dette og forsøke å verve de som er på din arbeidsplass.

APF fremmer tre forslag til LO kongressen i mai

Styrk pressestøtten

Produksjonstilskuddet (pressestøtten) til nyhets- og aktualitetsmedier er svært viktig for å opprettholde avismangfoldet og sikre demokratiet. LO mener derfor at støtten må styrkes for å hjelpe mediebedrifter med marginale vilkår å overleve.

Begrunnelse:

Støtteordningene er avgjørende for mangfoldet i dagens avistilbud, og den er med på å medvirke til at mediebedriftene har ressurser til å publisere sitt innhold på nye plattformer i takt med folks endrede brukervaner. Det er viktig å sørge for oppholdelsesdrift i denne omstillingsfasen slik at ikke tradisjonsrike og seriøse mediebedrifter bukker under.

Vi er bekymret for den omfattende nedbemanningen i media. De store aviskonsernene er gjennom omfattende kutt i arbeidsstokken. Det bidrar sterk til at medienes funksjon som vaktbikkje er truet. Vi er spesielt bekymret for lokalavisenes framtid, som har et viktig samfunnsoppdrag lokalt med å avdekke kritikkverdige forhold, synliggjøre politiske alternativer og skape debatt og engasjement.

Det er godt underbygget at produksjonsstøtten er av sentral betydning for mangfold og kvalitet i mediene. Dette igjen er viktig for det demokratiske ordskiftet og for god nyhets- og kulturformidling.

Momsfritak for fagpressa

LO mener at også fagblad og tidsskrifter må få nullmoms for elektroniske nyheter.

LO vil arbeide for at det digitale moms-fritaket for nyhetstjenester utvides til også å omfatte journalistikk fra nisjer, fagblader og magasiner som bidrar innenfor nyheter og aktualitet,

Begrunnelse:

Fagpressen er en del av det store mediebildet, og fagpressens publikasjoner bidrar i vesentlig grad til nyheter og aktualitet på alle områder i samfunnet. Brukerne etterspør spesialisering, og mediene tilbyr dem nyhets- og aktualitetsstoff innenfor de stoffområder de er interessert i. Dette utviklingstrekket gjelder både allmenne medier og smalere nisjemedier. Derfor må det være innholdet som publiseres/selges som vurderes, og ikke hvem som er utgiver.

Tilgang til offentlig informasjon uten byråkrati

LO vil arbeide for å fremme offentlighetsprinsippet i forvaltningen.

Begrunnelse:

Medias tilgang til offentlig informasjon er avgjørende for å kunne avdekke kritikkverdige forhold. Etter hvert som informasjonsavdelingene i det offentlige har vokst seg større, oppleves offentlig sektor som mer lukket.

Forbundsstyret i APF ønsker alle medlemmer og venner god jul og godt nytt år!