Forbundsstyret i APF går imot regjeringens utkast til ny postlov og postforskrift, og frykter at resulatet blir dårligere posttjenester spesielt i Distrikts-Norge.

Høringssvaret som ble oversendt Samferdselsdepartementet 26. januar lyder slik:

Arbeiderbevegelsens Presseforbund (APF) stiller seg bak synspunktene som framkommer i høringssvaret fra Landsorganisasjonen i Norge.

Som en organisasjon for redaksjonelle medarbeidere og ledere i norske medier, vil APF spesielt understreke:

I en situasjon der fallende volum og lønnsomhet svekker den tradisjonelle postdistribusjonen, er APF forundret over at departementets svar er å foreslå en ny postlov som vil undergrave postdistribusjonen i de områdene som trenger den mest. APF kan ikke forstå annet enn at implementeringen av EUs tredje postdirektiv er blitt et mål i seg selv, ikke å sikre at innbyggere og næringsliv får mest mulig likeverdige tjenester uavhengig av postadresse.

APF kan ikke se at departementet har dokumentert at fri konkurranse i et fallende marked vil gi like gode eller bedre posttjenester i hele landet. I stedet er det godt grunnlag for å hevde at distriktene vil få dyrere og dårlige posttjenester. Fri konkurranse vil begrense seg til befolkningstette områder, mens behovet for statlig støtte til å opprettholde posttjenester i allerede ulønnsomme områder bare vil øke.

 APF vil advare mot å erstatte enhetsportoen som vi kjenner den i dag med det som i realiteten er en maksimumspris. På posttjenester som allerede er omfattet av fri konkurranse, gis det allerede betydelige rabatter ved massedistribusjon i befolkningstette områder. Det er ingenting som tilsier at vi ikke vil se det samme for brevpost under 50 gram, der også det store volumet er massedistribusjon. Reelt sett vil posttjenester for innbyggere og næringsliv i Distrikts-Norge bli dyrere enn i befolkningstette områder.

 APF er også forundret over at forslaget til ny postlov og postforskrift ikke stiller noen krav til utleveringshyppighet, framsendingstid og kvalitet på posttjenester det legges opp til fri konkurranse om. Det må være en selvfølge at krav til og kvalitet på grunnleggende infrastruktur i samfunnet fastsettes av våre folkevalgte gjennom lov og forskrift.

APF anser forslaget om å kutte ordinær lørdagsomdeling av post som et svært uheldig. At det er foreslått en alternativ løsning med fortsatt avisdistribusjon i områder uten andre alternativer, anser APF mest som en avledningsmanøver for å «løse» den mest umiddelbare, synlige og merkbare konsekvensen av ny postlov for folk flest. APF anser lørdagsdistribusjon av aviser som en selvfølge. Men fem ordinære omdelingsdager i stedet for dagens seks, er i seg selv en synliggjøring av konsekvensen av forslaget til ny postlov og postforskrift – et dårligere posttilbud, spesielt i Distrikts-Norge.